Vi behöver Arlanda -idag kommer domen

Nytt tillstånd för Arlanda flygplats har prövats hos mark- och miljödomstolen. Idag kl.13.30 meddelas domen. Utslaget är oerhört viktigt för oss alla. Läs gärna vårt yttrande:

 

”Remissyttrande kring Arlandas nya miljötillstånd, Destination Sigtuna

2012-06-15

 

Sveriges besöksnäring behöver tillgänglighet

Ett nytt miljötillstånd är inte bara en angelägenhet för Stockholm Arlanda Airport. Utan ett nytt tillstånd påverkas hela Sveriges nya basnäring – besöksnäringen. Den nationella strategin för svensk besöksnäring har som mål att fördubbla näringen fram till år 2020 och därmed öka med en omsättning på 250 miljarder kronor. Men, det är endast möjligt om Arlanda får ett miljötillstånd som är anpassat efter de förutsättningar som råder idag och i framtiden. Som hemkommun till Sveriges största internationella flygplats är vi stolta över att Arlandas miljöarbete är världsledande. Höga miljökrav har varit pådrivande och är bra. Destination Sigtuna hoppas att mark- och miljödomstolen ska ställa krav som driver på en hållbar utveckling, men inte begränsar Arlandas möjlighet att möta dagens och morgondagens efterfrågan.

Miljön är och förblir topprioritet för Sigtuna

Destinationen Sigtuna samarbetar för att skapa en hållbar destination. Inspirerade av Arlandas miljöarbete enades hotellnäringen i Sigtuna redan 2009 om att samarbeta för att gå mot ett nettoutsläpp av koldioxid som är lika med noll. Därför engagerar frågan om Arlandas förnyade miljötillstånd på flera plan. Arlanda har länge arbetat med att minska klimatpåverkan både vad gäller flygplatsen, flyget och marktransporterna till och från flygplatsen. Flygplatsområdet trafikeras med biogasbussar, uppvärmning sker med biobränsle och utvecklandet av gröna inflygningar är exempel på åtgärder som ger resultat. Flygplatsen har också investerat i världens största energilager, en akvifär, som energieffektivt kyler och värmer flygplatsen under sommar respektive vinter. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken och möjligheten att med tåg eller buss ta sig till Arlanda är prioriterat och Arlandas krav på miljötaxi har påverkat hela Stockholmsregionens taxiflotta i en för miljön positiv riktning. Flygplatsen är en stor och inspirerande aktör i destinationen och har också tjänat som gott exempel internationellt. Besöksnäringen jobbar på flera fronter för att minimera klimatpåverkan genom att bl.a. lägga grön asfalt, klimatkompensera, enbart servera ekologiskt kaffe, installera elladdstolpar m.m. Sigtunas och Arlandas hållbarhetsarbete är ambitiöst och fortsätter. Höga krav har varit konstruktivt.

Arlanda söker nytt miljötillstånd

Nu söker Arlanda ett nytt miljötillstånd. Det gällande tillståndet är från 1990-talet och på mer än 20 år har Sveriges förutsättningar och vår omvärld förändrats. Det kanske viktigaste är att flyget har inordnats inom EU’s system med utsläppsrätter, något som belastar flyget lika oavsett flygplats. Tillgång till goda allmänna kommunikationer blir mer och mer viktigt. Sveriges besöksnäring är beroende av kommunikationer av alla de slag: buss, tåg såväl som flyg – rätt trafikslag för rätt tillfälle.

Sverige ligger högt upp i Europa. 64 procent av våra utländska besökare kommer till Sverige med flyg. Detta är högre än genomsnittet för Europa som helhet, vilket torde bero på vårt läge.

Dagens miljötillstånd hotar Sveriges tillgänglighet och Arlandas förutsättningar att bedriva en god och konkurrenskraftig verksamhet. Flygtrafik är av sin natur rörligt. Arlandas miljöarbete är idag världsledande, men flygbolag kan välja andra flygplatser, vars miljöarbete inte är lika ambitiöst som Arlandas, eller helt enkelt välja bort Sverige som destination. Det gagnar inte miljön och riskerar att de satsningar som idag görs för att öka besöksnäringen faller platt.

Utveckling under rimliga krav

Det är viktigt att utforma ett miljötillstånd som kombinerar ekonomisk tillväxt samtidigt som höga miljökrav ställs. Därtill kommer 100 000 arbetstillfällen inom turistnäringen som är beroende av väl fungerande kommunikationer till och från Sverige. Därtill kan läggas att 64 procent av de utländska besökare som besöker Sverige varje år kommer med flyg. Listan kan göras lång men kontentan är att vi omöjligt kan ha en växande besöksnäring och satsa pengar och resurser på det om Arlanda samtidigt inte kan möta efterfrågan. Det är en ekvation som inte går ihop.

Vi förlorar en tredjedel av våra besökare om inte Arlanda får ett nytt miljötillstånd

Undersökningar visar att en tredjedel av de utländska besökare som kommer till Sverige varje år med flyg skulle ha valt ett annat resmål om de inte kunde flyga via Stockholm Arlanda Airport. Vi vill inte, kan inte, har inte råd att gå miste om de här besökarna. Det är inte bara jobben och intäkterna som är det väsentliga. Sverige går miste om word of mouth och ambassadörer som talar om vårt land. Kunskaps- och kulturutbyten skapar konkurrenskraftighet och gör Sverige till en tillgänglig och intressant plats trots att den ligger ”långt bort”.

En navflygplats är viktig ur utveckling- och miljösynpunkt

En inskränkning av Arlandas flygkapacitet begränsar hela Sveriges tillgänglighet. Direktlinjer är viktiga för ett lands attraktionskraft, det vet vi. Och för att attrahera direktlinjer till Sveriges krävs en stor, väl fungerade flygplats. Det finns även ett antal mindre flygplatser i vårt land och det är bra. Arlanda är idag ett nav av vilket ett 30-tal flygplatser är beroende. Det är föga troligt att flera små flygplatser kan uppnå samma kapacitet som en stor navflygplast. Och den efterföljande frågan är väl om vi vill det. Om det är miljön vi ska värna är det en kontraproduktiv utveckling.

Fortsätt utveckla metoder för ett grönare flyg

Stockholm blev Europas första Miljöhuvudstad 2010. Sverige är ett innovativt land som utvecklar banbrytande teknik inom miljöområdet. Vi har ett gott rykte och anses vara ett av världens miljövänligaste länder. I World Economics Forums index över länders turistiska konkurrenskraft ligger Sverige 2009 på plats 7 av 133. Indexet bygger på mätvärden inom olika samhällsområden, där Sveriges styrkor finns inom miljö och hållbarhet, lagar och regler, IT och kvaliteten i vår naturomgivning.

Men vi har många utmaningar framför oss. Låt oss se till att ligga i framkant vad gäller utvecklingen av biobränsle. Studier visar att användningen av biobränsle inom luftfarten skulle kunna minska sektorns totala koldioxidutsläpp med upp till 80 procent. Tekniken finns att minska flygtrafikens miljöpåverkan. Låt oss jobba på detta spår för att finna lösningar på den globala utmaningen med en växande flygsektor samtidigt som vi kan skapa tillväxt inom Sverige. På så sätt blir vi föregångare som land vad gäller miljö och hållbarhet, vi tillåter Arlanda att växa och vi blir ett land att räkna med i den hårda konkurrensen om besökare och företagsetableringar.

Resande är något positivt, låt oss inte glömma det. Det är en förutsättning för handel, men kanske viktigast – möten mellan människor. Låt oss därför anta utmaningen att utveckla besöknäringen, maximera dess positiva effekter och minimera de negativa.

Om vi kapar Arlandas och besöksnäringens chans till utveckling är vi många som står som förlorare.

Därför anser vi att det är av största vikt att ett nytt miljötillstånd ger Arlanda möjlighet att fortsätta sitt gedigna och prisbelönta miljöarbete samtidigt som vi ger dem förutsättningar att bedriva en god och konkurrenskraftig verksamhet.

Destination Sigtuna AB”