Vad gör vi i väntan på ett globalt klimatavtal?

Sedan 2009 har vårt samarbete för en hållbar destination målmedvetet strävat efter att minimera vår klimatpåverkan.  Detta gör vi dels genom att årligen beräkna våra utsläpp, både direkta och indirekta sådana, dels genom att införa olika typer av åtgärder.  Exempel på åtgärder är att vi nu erbjuder elbilar laddningsmöjlighet samt serverar ekologiskt kaffe som i många fall har en tredjedel så stor påverkan som konventionellt.  Vi engagerar oss också i den bredare debatten. Senast genom att uppvakta Fortum med uppmaningen att sluta elda kol i Värtaverket.

 

I Warsawa, Polen, pågår just nu ännu ett klimatmöte, COP 19. Förhoppningarna hos de flesta är låga och framgångarna när mötet nu är mitt i andra veckan har uteblivit. Istället för de framsteg som behövs för att man ska nå bindande åtaganden 2015 har mötet grusats av utspel såsom att Japan sänker sitt utsläppsreduktionsmål och ersätter det med en ökning på ett par procent fram till 2020 samt att Australien med Tony Abbott i spetsen nu slopar inte bara planer på handel med utsläppsrätter utan också eventuell CO2-skatt. Stor frustration finns också över att utlovad finansiering till utvecklingsländer för anpassningsåtgärder och annat inte realiseras.

 

Ett världsomspännande klimatavtal behövs men just nu ser det inte ut att komma på plats. Men vi låter oss inte slås ned av detta. Vårt klimatarbete bygger dels på att vi förstått de risker klimatfrågan innebär för vår destination, våra respektive branscher och för oss som samarbetande företag på kort och på lång sikt. Klimatarbetet bygger också på att vi insett fördelarna med att samarbeta kring frågan och göra det på ett proaktivt sätt. På så sätt ser vi att vi kommer snabbare fram resultatmässigt, vi kan göra Sigtuna mer attraktiv som en Hållbar Destination och inte minst, samarbete är roligt. Genom vårt och andras goda exempel ges ringar på vattnet som potentiellt kan ge enorm effekt oavsett klimatavtal.

 

På hemmaplan gör vi allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan och vid första ögonkastet tror man kanske att minskad fossilbränsleanvändning är det viktiga. Klimatförändringen beror dock inte bara på fossila bränslen utan upp till en tredjedel av människans växthusgasutsläpp kommer från jordbruk och avskogning. Som destination och hotell finns det mycket att göra på den fronten. En av sakerna vi gör är att se över vår användning av palmolja som orsakar stor avskogning i Indonesien och andra länder i syd. Något som också är viktigt är vår klimatkompensation. På den fronten jobbar vi med trädplantering i samarbete med småbrukare i Malawi. Projektet heter Trees of Hope och är certifierat i enlighet med Plan Vivo och är en del av Clinton Development Initiative. Det ger deltagande småbrukare betalningar för ekosystemtjänster allteftersom träden växer och binder koldioxid. Träden inkluderar citrus, mango och så kallade agroforestryträd såsom Faidherbia under vilka småbrukarna kan odla grödor. Förutom klimatnytta ger projektet stora sociala och miljömässiga mervärden. Bara det faktum att projektet jobbar med småbrukare är centralt, inte minst då småbrukare i länder såsom Malawi förutspås drabbas hårdast av klimatförändringarna. Achim Steiner som leder FN:s miljöprogram sade nyligen att investeringar i småbrukare ger den högsta möjliga avkastningen för alla som är intresserade i investeringar för att lindra fattigdom och nå milleniemålen.

 

Det bästa i kråksången när det gäller klimatkompensation (utöver att vi bidrar till en massa bra saker i ett av världens fattigaste länder) är att det motiverar oss att bli bättre. 2012 års kompensation uppgick till 775 tCO2 vilket är betydligt lägre än året innan. Efter årsskiftet är det dags att blicka tillbaka på 2013 och beräkna årets utfall. Detta gör vi oavsett hur det går i Warsawa eftersom det är bra för affärerna, bra för planeten och bra för människor både i Sigtuna och Malawi.