Besöksnäringen i Sigtuna för dialog med Fortum

En väsentlig del av Sigtunas gemensamma hållbarhetsarbete är att minska våra koldioxidutsläpp. Lägre halter av koldioxidutsläpp bidrar till en minskad växthuseffekt och global värmning. Tillsammans görs därför årligen mätningar på varje anläggning för att beräkna utsläppshalterna av växthusgaser. När de senaste mätningarna visade att en stor del av klimatpåverkan kom från uppvärmning med fjärrvärme ringde varningsklockorna. En vidare undersökning påbörjades.

I Sigtuna kommun finns sedan 20 år ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som levererar klimatsmart värme till boende och företag i kommunen. När vi beräknade vår klimatpåverkan fick vi klart för oss att vi inte får värme från endast detta kraftvärmeverk, utan också från övriga anläggningar i Stockholmsområdet genom att Fortums fjärrvärmenät i Stockholm har kopplats samman. En av dessa är Värtaverket. Värtaverket står för stora fossila utsläpp, då  väsentliga mängder kol används som bränsle. Under perioden 2007-2011 släpptes över 600 000 ton koldioxid ut årligen vilket kan jämföras med det årliga utsläppet från inrikesflyg. Enligt Naturvårdsverkets rapportering låg inrikesflygets utsläpp under 600 000 ton koldioxid år 2009.

I strävandet efter att tillsammans bygga en hållbar destination var upptäckten slående för Sigtunas besöksnäring. Ett brev skickades till Anders England, VD för Fortum värme, där följande frågor ställdes:

  • När kommer koleldningen i Värtaverket vara helt utfasad?
  • Koldioxidutsläppen från Värtaverket har legat på över 600 000 ton/år under de senaste fem åren med nära 900 000 ton kallåret 2010. Hur ser planen ut per år för utsläppen av koldioxid fram till 2020?
  • Vilka möjligheter finns för att påskynda den liggande planen för att på så sätt snabbare komma bort från koleldningen?

Dialogen är under pågående och ett möte kommer att hållas mellan Anders Englund och Camilla Zedendahl, VD på Destination Sigtuna, för vidare diskussion.

Genom att hotell- och konferensanläggningarna kontinuerligt ser över sin miljöpåverkan har parterna tillsammans vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan. En stor del av gästerna på anläggningarna är företag där miljö- och klimatarbetet har fått en allt större fokus under de senaste åren. Att kunna erbjuda logi- och konferensmiljöer som kontinuerligt förbättras ur miljösynpunkt har tagits på största allvar. Mellan år 2011 och 2012 minskade anläggningarnas klimatpåverkan med sju procent. Ambitionen är att samarbetet väcker inspiration hos fler destinationer att följa efter.

 

 

Lämna en kommentar